С.Эрдэнэ: Монголын нийгэм, эдийн засгийн талаарх бодит мэдээллийг өгсөн