Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой 18 заалт бүхий саналаа ажлын хэсэгт хүргүүллээ