С.Эрдэнэ: Эрүүгийн хуулиас хассан чухал зүйл заалтуудын нэг нь бэлгийн дарамт учруулахтай холбоотой хуулийн заалт юм