ХЭНТИЙН 42 ДУГААР ТОЙРГИЙН СОНГУУЛИЙГ ЯВУУЛЖ, ТӨЛӨӨЛЛИЙГ СОНГОХ НЬ ЗҮЙТЭЙ ГЭЖ МЭДЭГДЛЭЭ