С.Эрдэнэ: СӨХ-ны үйл ажиллагаа явуулах эрх зүйн зохицуулалт болон дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийг хадгалах хамгаалах чиг үүргийг тодорхой болгох ёстой