Байгалийн баялгийг тэгш хүртээж, нийт иргэдээ өрийн дарамтаас чөлөөлнө