С.Эрдэнэ: Хуулийн зорилго, зорилтоо олон нийтэд зөв таниулж, цаашдаа танин мэдүүлэх, сурталчлах ажилд анхаарах хэрэгтэй