Үзэл баримтлалаа танилцуулах үндэсний III аян Төв аймагт үргэлжиллээ