УУХҮБЗ-ийн гишүүд Ѳмнѳговь аймагт ажиллалаа
    2018 оны 09 сарын 29 нд