Дүүргийн намын удирдлагууд сургалтад хамрагдлаа
    2018 оны 11 сарын 02 нд