Төв аймаг, Зуунмод
    2017 оны 06 сарын 11 нд
    3a7f721b96347d34a3fff40e1f9d7661.jpg