Эрх баригч намын хѳтѳлбѳр хэрэгжихгүй байгааг шүүмжиллээ
2018 оны 08 сарын 26 нд